Zwroty i reklamacje

Dział V. Reklamacje i zwroty

RĘKOJMIA 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.

 

1.2. Kupujący może złożyć reklamację z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

 

1.3. Zgodnie z Art. 559 Kodeksu Cywilnego, sprzedawca odpowiada za wady, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Tym samym sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu powstałe na skutek działania kupującego.

 

1.4. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi ma zastosowanie jedynie dla Kupujących będących Konsumentami. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Art. 22. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny).

 

1.5. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne nadsyłane przez Przedsiębiorców, rozpatrywane będą na Ogólnych Zasadach Gwarancji sklepu internetowego Enzo Polska.

 

§ 2. Zgłoszenie i procedura reklamacji

 

2.1. W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o zgłoszenie występowania wady  mailowo lub poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie http://enzopolska.pl.

 

2.2. Reklamowany towar należy odesłać na adres sprzedawcy Enzo Polska ul. Anny Jagiellonki 24a 44-109 Gliwice wraz z dowodem zawarcia transakcji oraz formularzem reklamacyjnym, zawierającym dane Kupującego oraz opis reklamowanej wady.

 

2.3. Jeśli sposób dostarczenia Produktu wybrany przez Kupującego jest inny niż najtańszy sposób dostarczenia proponowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu kosztów przekraczających koszt najtańszej wysyłki (Art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku  o prawach konsumenta)

 

2.4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych.

 

2.5. Termin ten liczony jest od dnia, w którym reklamowany produkt zostanie fizycznie dostarczony na magazyn firmy Enzo Polska wraz z formularzem reklamacyjnym zawierającym opis reklamowanej wady (Art. 61. § 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny)

 

2.6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową, zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa nie będą możliwe Sprzedawca zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni.

 

2.7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Firma Enzo Polska Grzegorz Głogowski z siedzibą przy ulicy Anny Jagiellonki 24A 44-109 Gliwice o numerze NIP 9441857579 udziela gwarancji na produkty związane z wyposażeniem salonów fryzjerskich i kosmetycznych sprzedawanych za pośrednictwem sklepu internetowego Enzo Polska z wyłączeniem produktów producenta Active Shop, Panda i Beauty System, na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie.

 

1.2. Określenia użyte w dalszej części Ogólnych Warunków Gwarancji oznaczają:

            „Gwarant” - sklep internetowy enzopolska.pl prowadzony jest przedsiębiorcę GRZEGORZ GŁOGOWSKI ENZO POLSKA z siedzibą: Anny Jagiellonki 24A 44-109 Gliwice , wpisanego do CEIDG, o nr NIP 9441857579, nr REGON 122463122

 

            „Kupujący” - kontrahenta dokonującego od Gwaranta zakupów produktów lub usług. Niniejsze OWG stosuje się tylko do kontrahentów (przedsiębiorców art. 43 ¹k.c.) nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ¹Kodeksu Cywilnego.

 

            „Produkt” - produkty, towary i usługi stanowiące przedmiot statutowej działalności gospodarczej Gwaranta i w powyższym zakresie objęte gwarancją na terenie Polski.

 

1.3. Gwarant oświadcza, iż powyższe produkty pozbawione są wad produkcyjnych i materiałowych, i w przypadku ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji, będą funkcjonować prawidłowo.

 

1.4. Bezpośrednie roszczenia gwarancyjne w stosunku do Gwaranta mogą składać jedynie Kupujący, którzy nabyli produkt od Gwaranta. W pozostałych przypadkach roszczenie gwarancyjne należy składać w miejscu zakupu Produktu.

 

§ 2. Okres gwarancji

2.1 Okres gwarancji na Produkty oferowane przez Gwaranta liczony jest od daty sprzedaży i wynosi:

 • dla konsumentów: 24 miesiące
 • dla przedsiębiorców: 12 miesięcy

2.2. Wady urządzenia, zgłoszone Producentowi po upływie okresu gwarancji, nie są objęte gwarancją.

 

§ 3. Warunki gwarancji

 

3.1. Gwarancja obejmuje wszelkie wady ujawnione w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 OWG, powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie

 

3.2. Procedurze gwarancyjnej podlegają wyłącznie produkty kompletne, zdatne do weryfikacji serwisowej, pozbawione wad i uszkodzeń mechanicznych będących wynikiem czynników zewnętrznych.

 

3.3. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć produkt w opakowaniu, uniemożliwiającym uszkodzenie produktu podczas transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego zabezpieczenia towaru na czas wysyłki ponosi kupujący.

 

3.4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz zobowiązany będzie do odebrania przesyłki na własny koszt.

 

3.5. Sprzęt nie odebrany z magazynu w ciągu 1 miesiąca od wydania opinii oraz poinformowania klienta o konieczności odebrania towaru, ulega utylizacji.

 

3.7. Gwarancją nie są objęte wady Produktu wynikłe z:

a) uszkodzeń mechanicznych,

b) użytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi lub przeznaczeniem Produktu,

c) zdarzeń losowych, w tym wyładowań atmosferycznych, pożaru, zalania, działania wysokich temperatur i czynników chemicznych,

d) niewłaściwej instalacji (montażu) i konfiguracji (niezgodnej z zasadami zawartymi w instrukcji),

e) wadliwego działania innych instalacji (np. elektrycznej, grzewczej itp) i/lub urządzeń mających wpływ na działanie Produktu,

 

f) zastosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,

 

g) nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu Produktu.

 

3.6. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne, elementy nie wytworzone bezpośrednio przez Producenta, a także elementy objęte gwarancją podmiotów trzecich.

3.7. Naruszenie przez Klienta zabezpieczeń Produktu (plomb, naklejek gwarancyjnych, naklejek zawierających numer seryjny), a także dokonanie przez Klienta jakichkolwiek modyfikacji urządzenia lub napraw urządzenia – skutkuje wygaśnięciem niniejszej gwarancji.

3.8. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.

3.9.  Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i Gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4. Zgłoszenie i procedura gwarancyjna

 

4.1. Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę mailowo lub poprzez formularz reklamacyjny na stronie http://enzopolska.pl. W przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru reklamacyjnego przesyłka nie zostanie przyjęta na serwis.

 

4.2. Wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Gwarantowi niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty ich ujawnienia.

 

4.3. Produkt, w którym stwierdzono wadę powinien zostać niezwłocznie wyłączony z użytkowania pod rygorem utraty gwarancji.

 

4.4. Wszelkie zgłoszenia z tytułu gwarancji rozpatrywane będą w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia fizycznie do serwisu.

 

4.5. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, Gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu wykonania świadczenia gwarancyjnego o okres niezbędny do sprowadzenia i/lub wyprodukowania ww. części, nie dłużej jednak niż o 90 dni.

 

§ 5. Pozostałe warunki

 

5.1. Gwarant dopuszcza możliwość wykonania odpłatnych napraw serwisowych produktów, w tym także napraw pogwarancyjnych, których warunki będą każdorazowo ustalane pomiędzy Kupującym a Gwarantem.

 

5.2. W przypadku naprawy Produktu czas trwania gwarancji ulega przedłożeniu o ten okres niesprawności Produktu. W przypadku wymiany produktu na nowy, produkt ten jest objęty nową gwarancją w wymiarze ustawowym liczonym od momentu dostarczenia Produktu.

 

5.3.  Niniejsze OWG wyłączają odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi za wady rzeczy, przy czym wyłączenie to nie ma zastosowania do Kupujących będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

5.4.Gwarancja produktu obowiązuje na podstawie dowodu zakupu (Faktura VAT, paragon)

 

5.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego

 

5.6. Kupujący na zgłoszenie braku w zamówieniu ma do 7 dni od dnia otrzymania przesyłki.

 

 

WARUNKI ZWROTU TOWARU

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia objęcia przez konsumenta w posiadanie przedmiotu umowy.

 

1.2. Po upływie terminów, o którym mowa w pkt. 1.1., prawo do Odstąpienia bez podania przyczyny wygasa.

 

§ 2. Procedura zwrotu towaru

 

2.1. Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa Odstąpienia.

 

2.2. W przypadku zwrotu części zamówienia koszty dostawy nie są zwracane.

 

2.3. Zwracając uzyskane świadczenie w postaci zamówionego towaru, Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z dowodem zakupu np. paragonem, fakturą VAT lub innym dowodem zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności kartą czy wyciągu z konta) oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy wraz z numerem konta, na które zwrócone zostaną środki.

 

2.4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy (Art. 34. § 1. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta)

 

2.6.  Zwrotowi podlegają tylko i wyłącznie towary nieużywane, nie posiadające znamion użytkowania.

 

2.5. Klient jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, Sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru (Art. 34. § 4. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta)

 

2.6. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

 

2.7. Postanowienia niniejszego regulaminu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową. Towar zakupiony przez Przedsiębiorcę nie podlega zwrotowi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Firma nie przyjmuje paczek ze zwrotami za pobraniem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARZ REKLAMACYJNY / ZWROT PRODUKTU

Adres do zwrotu i reklamacji towaru:

Enzo Polska

Anny Jagiellonki 24a

44-109 Gliwice

tel. +48 32 555 04 75

Wzory reklamacyjne dotyczące towarów:

Oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

 

                                                                                                                     

Gwarancja i reklamacje Panda

 1. Każdy produkt z pewnymi wyjątkami dotyczącymi niektórych części, posiada gwarancję. Ze względu na naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych, me są one objęte gwarancją.
 2. Jeżeli towar nie posiada odrębnej karty gwarancyjnej producenta, dokumentem gwarancyjnym jest dokument sprzedaży
 3. Karta gwarancyjna powinna być kompletna i czytelnie wypełniona oraz nie zawierać skreśleń i poprawek
 4. Okres gwarancji producenta wynosi 24 miesiące. Gwarancja na kolumny hydrauliczne wynosi odpowiednio;
  1. kolumny 6,W,Y – 60 miesięcy
  2. kolumny X – 12 miesięcy
 5. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedajnej rzeczy.
 6. Klient zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty ujawnienia się uszkodzenia powiadomić Gwaranta o tym fakcie w formie pisemnej na adres Panda Sp. z o.o lub adres madowy: serwis@panda.trzebnica,pl
 7. Klient jest zobowiązany do współpracy z Gwarantem przy ustaleniu zakresu usterki i okoliczności jej wystąpienia, a także umożliwienia wykonania prac związanych z jej usunięciem.
 8. W zawiadomieniu o usterkach należy bezwzględnie podać typ u rządzenia, datę oraz numer faktury
 9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z kurierem przewoźnika protokołu szkody
 10. Zakupione towary wymagają bieżącego czyszczenia i konserwacji przy użyciu środków odpowiednich dla danej powierzchni. Szczególną uwagę należy zachować przy czyszczeniu i konserwacji powierzchni tapicerowanych oraz plastikowych.
 11. Uszkodzenia powstaje z przyczyn zewnętrznych nie są objęte gwarancją, takich jak urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Zabrudzenia powstałe na tapicerkach jasnego koloru nie podlegają reklamacji ze względu na naturalną tendencję do ich powstawania.. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw
 12. W przypadku urządzeń kosmetycznych, Klient jest zobowiązany do stosowania oryginalnych części, które zapobiegają awarią.
 13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niestosowania oryginalnych części.
 14. Gwarant Me ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek przepięć w sieci elektrycznej (zalecane jest stosowanie szyn stabilizujących napięcie), jak również będące skutkiem zdarzeń takich jak powódź. Pożar lub inne klęski ‚żywiołowe.
 15. Za wadę produktu nie zostaną uznane:
  1. różnice w stopniu twardości pojedynczych elementów wyrobu tapicerskiego, wynikające z ich zróżnicowanej wielkości oraz uwarunkowań zastosowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi,
  2. dopuszczalne różnice w fakturze i odcieniu materiałów tapicerskich,wynikające z różnic w partiach
  3. zmiany zachodzące naturalnie podczas eksploatacji – różnice i pofałdowania elementów siedzisk, podłokietników oraz oparć,
  4. dopuszczalne różnice w odcieniu lakierowanych elementów drewna i sklejki. Drewno jako materiał naturalny posiada zróżnicowane odcienie zależne od jago naturalnych warunków siedliskowych,
  5. widoczne promienie rdzeniowe drewna jako jeden z elementów jego budowy anatomicznej,
 16. Uszkodzenia sprzętu spowodowane użytkowaniem urządzenia przez osoby nieuprawnione (nie przeszkolone) nie będę objęte gwarancją.
 17. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady produktu, zostaną one usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty uznania przez Panda Sp. z o. o. zasadności gwarancji, Jeżeli jednak naprawa będzie wymagała sprowadzenia części zamiennych, bądź wysłania wadliwego podzespołu do specjalistycznych serwisów, termin ten może być wydłużony o kolejne 30 dni roboczych.
 18. W przypadku reklamowania produktów do 30 kg oraz foteli fryzjerskich, klient jest zobowiązany dostarczyć produkt do siedziby producenta produktu. Powstałe produkty są naprawione w miejscu ich użytkowania. Reklamowane produkty należy wysłać w oryginalnym opakowaniu lub zastępczym należycie zabezpieczającym produkt przed jego zniszczeniem.
 19. Niedochowanie warunków gwarancji, w szczególności: transportowania towaru do serwisu w sposób umożliwiający jego uszkodzenie, powoduje unieważnienie gwarancji.
 20. Do wykonania uprawnień gwarancji niezbędny jest oryginalny dokument zakupu w przypadku paragonu lub kserokopia faktury oraz poprawnie wypełniona karta gwarancyjna.
 21. Przy reklamacji należy dołączyć podpisaną kartę gwarancyjną.
 22. Dostarczany do serwisu sprzęt musi być kompletn14 czyli zawierać elementy dostarczone pierwotnie przez firmę wraz z zakupionym towarem,
 23. Jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona, może zostać pobrana opłata za diagnostykę i ekspertyzę wg kosztów rzeczywistych. Ponadto Klient zostanie obciążony kosztem transportu z powrotem do Klienta wg kosztów wysyłki bez powiadomienia.
 24. Na Gwarancie spoczywa obowiązek poinformowania klienta o kosztach naprawy usterki nie podlegającej gwarancji, Gwarant poinformuje klienta o tym fakcie przed przystąpieniem do naprawy
 25. Do wykonania ekspertyzy technicznych oraz klasyfikacji usterek zobowiązany jest tylko autoryzowany serwis Panda Sp. z o.o. lub inny przez niego wyznaczony
 26. Koszty transportu towaru do serwisu pokrywa Klient, chyba ze ustalono inaczej. Towar należy przesłać za pośrednictwem DHL. Wszelkie zwroty i przesyłki wysłane na koszt famy Panda Sp. z o. o. lub za pobraniem nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 27. W sytuacji, gdy niemożliwa okaże się naprawa sprzętu, ani jego wymiana na nowy, Klientowi zostanie zwrócona. równowartość ceny towaru, W tym celu nastąpi korekta dokumentu sprzedaży e, li korygowana będzie faktura, konieczne będzie odesłanie podpisanej przez Klienta korekty_ Należna kwota zostanie przesłana w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez Panda Sp. z 0_0, podpisanego dokumentu korekty, Kwota ta zostanie zwrócona na. podane przez Klienta konto bankowe.
 28. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki u klient, w czasie trwania naprawy czy też przeglądu technicznego Gwarant nie zapewnia urządzenia zastępczego oraz nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia związane z jego brakiem.
 29. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu Panda Sp. z o. o., (np. Luźna wtyczka przewodu zasilania), klient ponosi koszt dojazdu 1,50z ł/km oraz 60,00zł netto za godzinę pracy serwisanta.
 30. Zerwanie lub uszkodzenie plomby serwisowej powoduje automatyczne pozbawienia gwarancji producenta oraz rękojmi.
 31. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie bezpośredni Nabywca sprzętu, stąd dalsze zbycie sprzętu nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę,
 32. Karta gwarancyjna wraz z dokumentem zakupu urządzenia jest równoznaczna ze zgodą kupującego na ww. warunki gwarancji.
 33. Karta gwarancyjna musi być podpisana przez klienta,