Zwroty i reklamacje

Dział V. Reklamacje i zwroty

 

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu, o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym Sklep. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 2. Klient jest zobowiązany do spisania oświadczenie uszkodzonego towaru z doręczycielem przesyłki w terminie nie dłuższym niż 7 dni od doręczenia przesyłki (jeżeli opakowanie zewnętrzne nie nosi śladów uszkodzenia, a okazuję się, że towar jest uszkodzony, należy spisać protokół od szkody nieujawnionej)
 3. Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail: sklep@enzopolska.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 730-259-259, 731-259-259 lub w formie tradycyjnej na adres siedziby Sklepu (Dział I. Postanowienia ogólne). Reklamacja powinna zawierać nr zamówienia, dane osobowe Klienta, opis problemu.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Właściciel nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 5. Klient zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki).
 6. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie, o którym tu mowa należy przesłać na adres siedziby Sklepu (Dział I. Postanowienia ogólne) lub na adres e-mail: sklep@enzopolska.pl W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia, zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 7. Sklep zobowiązuje się zwrócić wszystkie płatności otrzymane od Klienta  w tym koszty dostawy, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta.
 8. Klient zobowiązany jest ponieść koszty zwrotu towaru.
 9. Na podstawie art. 10 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w wypadkach:
 10. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do KUPUJĄCYCH nie będących konsumentami.
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Firma nie przyjmuje paczek ze zwrotami za pobraniem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formularz reklamacyjny

Adres do zwrotu i reklamacji towaru:

Enzo Polska

Zawadzkiego 24a 

44-109 Gliwice

tel. 534760770

Wzory reklamacyjne dotyczące towarów:

Oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

 

                                                                                                                     

Gwarancja i reklamacje Panda

 1. Każdy produkt z pewnymi wyjątkami dotyczącymi niektórych części, posiada gwarancję. Ze względu na naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych, me są one objęte gwarancją.
 2. Jeżeli towar nie posiada odrębnej karty gwarancyjnej producenta, dokumentem gwarancyjnym jest dokument sprzedaży
 3. Karta gwarancyjna powinna być kompletna i czytelnie wypełniona oraz nie zawierać skreśleń i poprawek
 4. Okres gwarancji producenta wynosi 24 miesiące. Gwarancja na kolumny hydrauliczne wynosi odpowiednio;
  1. kolumny 6,W,Y – 60 miesięcy
  2. kolumny X – 12 miesięcy
 5. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedajnej rzeczy.
 6. Klient zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty ujawnienia się uszkodzenia powiadomić Gwaranta o tym fakcie w formie pisemnej na adres Panda Sp. z o.o lub adres madowy: serwis@panda.trzebnica,pl
 7. Klient jest zobowiązany do współpracy z Gwarantem przy ustaleniu zakresu usterki i okoliczności jej wystąpienia, a także umożliwienia wykonania prac związanych z jej usunięciem.
 8. W zawiadomieniu o usterkach należy bezwzględnie podać typ u rządzenia, datę oraz numer faktury
 9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z kurierem przewoźnika protokołu szkody
 10. Zakupione towary wymagają bieżącego czyszczenia i konserwacji przy użyciu środków odpowiednich dla danej powierzchni. Szczególną uwagę należy zachować przy czyszczeniu i konserwacji powierzchni tapicerowanych oraz plastikowych.
 11. Uszkodzenia powstaje z przyczyn zewnętrznych nie są objęte gwarancją, takich jak urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Zabrudzenia powstałe na tapicerkach jasnego koloru nie podlegają reklamacji ze względu na naturalną tendencję do ich powstawania.. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw
 12. W przypadku urządzeń kosmetycznych, Klient jest zobowiązany do stosowania oryginalnych części, które zapobiegają awarią.
 13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niestosowania oryginalnych części.
 14. Gwarant Me ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek przepięć w sieci elektrycznej (zalecane jest stosowanie szyn stabilizujących napięcie), jak również będące skutkiem zdarzeń takich jak powódź. Pożar lub inne klęski ‚żywiołowe.
 15. Za wadę produktu nie zostaną uznane:
  1. różnice w stopniu twardości pojedynczych elementów wyrobu tapicerskiego, wynikające z ich zróżnicowanej wielkości oraz uwarunkowań zastosowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi,
  2. dopuszczalne różnice w fakturze i odcieniu materiałów tapicerskich,wynikające z różnic w partiach
  3. zmiany zachodzące naturalnie podczas eksploatacji – różnice i pofałdowania elementów siedzisk, podłokietników oraz oparć,
  4. dopuszczalne różnice w odcieniu lakierowanych elementów drewna i sklejki. Drewno jako materiał naturalny posiada zróżnicowane odcienie zależne od jago naturalnych warunków siedliskowych,
  5. widoczne promienie rdzeniowe drewna jako jeden z elementów jego budowy anatomicznej,
 16. Uszkodzenia sprzętu spowodowane użytkowaniem urządzenia przez osoby nieuprawnione (nie przeszkolone) nie będę objęte gwarancją.
 17. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady produktu, zostaną one usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty uznania przez Panda Sp. z o. o. zasadności gwarancji, Jeżeli jednak naprawa będzie wymagała sprowadzenia części zamiennych, bądź wysłania wadliwego podzespołu do specjalistycznych serwisów, termin ten może być wydłużony o kolejne 30 dni roboczych.
 18. W przypadku reklamowania produktów do 30 kg oraz foteli fryzjerskich, klient jest zobowiązany dostarczyć produkt do siedziby producenta produktu. Powstałe produkty są naprawione w miejscu ich użytkowania. Reklamowane produkty należy wysłać w oryginalnym opakowaniu lub zastępczym należycie zabezpieczającym produkt przed jego zniszczeniem.
 19. Niedochowanie warunków gwarancji, w szczególności: transportowania towaru do serwisu w sposób umożliwiający jego uszkodzenie, powoduje unieważnienie gwarancji.
 20. Do wykonania uprawnień gwarancji niezbędny jest oryginalny dokument zakupu w przypadku paragonu lub kserokopia faktury oraz poprawnie wypełniona karta gwarancyjna.
 21. Przy reklamacji należy dołączyć podpisaną kartę gwarancyjną.
 22. Dostarczany do serwisu sprzęt musi być kompletn14 czyli zawierać elementy dostarczone pierwotnie przez firmę wraz z zakupionym towarem,
 23. Jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona, może zostać pobrana opłata za diagnostykę i ekspertyzę wg kosztów rzeczywistych. Ponadto Klient zostanie obciążony kosztem transportu z powrotem do Klienta wg kosztów wysyłki bez powiadomienia.
 24. Na Gwarancie spoczywa obowiązek poinformowania klienta o kosztach naprawy usterki nie podlegającej gwarancji, Gwarant poinformuje klienta o tym fakcie przed przystąpieniem do naprawy
 25. Do wykonania ekspertyzy technicznych oraz klasyfikacji usterek zobowiązany jest tylko autoryzowany serwis Panda Sp. z o.o. lub inny przez niego wyznaczony
 26. Koszty transportu towaru do serwisu pokrywa Klient, chyba ze ustalono inaczej. Towar należy przesłać za pośrednictwem DHL. Wszelkie zwroty i przesyłki wysłane na koszt famy Panda Sp. z o. o. lub za pobraniem nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 27. W sytuacji, gdy niemożliwa okaże się naprawa sprzętu, ani jego wymiana na nowy, Klientowi zostanie zwrócona. równowartość ceny towaru, W tym celu nastąpi korekta dokumentu sprzedaży e, li korygowana będzie faktura, konieczne będzie odesłanie podpisanej przez Klienta korekty_ Należna kwota zostanie przesłana w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez Panda Sp. z 0_0, podpisanego dokumentu korekty, Kwota ta zostanie zwrócona na. podane przez Klienta konto bankowe.
 28. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki u klient, w czasie trwania naprawy czy też przeglądu technicznego Gwarant nie zapewnia urządzenia zastępczego oraz nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia związane z jego brakiem.
 29. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu Panda Sp. z o. o., (np. Luźna wtyczka przewodu zasilania), klient ponosi koszt dojazdu 1,50z ł/km oraz 60,00zł netto za godzinę pracy serwisanta.
 30. Zerwanie lub uszkodzenie plomby serwisowej powoduje automatyczne pozbawienia gwarancji producenta oraz rękojmi.
 31. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie bezpośredni Nabywca sprzętu, stąd dalsze zbycie sprzętu nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę,
 32. Karta gwarancyjna wraz z dokumentem zakupu urządzenia jest równoznaczna ze zgodą kupującego na ww. warunki gwarancji.
 33. Karta gwarancyjna musi być podpisana przez klienta,